smartgrowththailand.org รีวิวส่องเงินกู้ต่างๆ ผ่านสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินด่วนหรือเงินกู้นอกระบบที่ให้กู้เงิน 10000 ล่าสุุด

สถาบันการเงิน

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ

  สมัครเลย


  สนใจเงินกู้ส่วนบุคคลผ่านสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อเงินด่วน รวมถึงเงินกู้นอกระบบที่ให้กู้เงินไม่เช็คบูโรวันนี้


  เงินกู้

   

  ภายในบทความเงินกู้นี้ คุณผู้อ่านทุกท่านจะได้ทำความเข้าใจถึงความหมายของเงินกู้ต่างๆ ทั้งเงินกู้ด่วนรายเดือน เงินกู้ด่วนมาก เงินกู้ถูกกฎหมาย เงินกู้ได้จริง ตลอดจนเงินกู้ออนไลน์ เงินกู้ฉุกเฉิน เพื่อตอบรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ ผู้หาเงินกู้ด่วนประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) พร้อมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับการยื่นกู้เงิน ประเภทของการยื่นกู้เงิน รวมไปถึงขั้นตอนการยื่นกู้เงินกู้ถูกกฎหมาย ตัวอย่างแหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคล แหล่งปล่อยเงินกู้ด่วนมาก แหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ตลอดจนเอกสารกู้เงินกู้ส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   

  เงินกู้ คืออะไร?

  เริ่มต้นบทความด้วยความหมายของคำหลักของเงินกู้ด่วนมาก เงินกู้ส่วนบุคคล เงินกู้ออนไลน์ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้ได้จริง และเงินกู้ถูกกฎหมายอย่างคำว่าเงินกู้นั่นเอง 

  เงินกู้ หมายถึง การที่บุคคลต้องการหาเงินกู้ด่วน ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ ต้องการเงินกู้ง่ายๆ ผู้ที่ต้องการยื่นกู้เงินกู้ส่วนบุคคล โดยเรียกแทนว่าผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้ไปขอกู้เงินกู้ด่วนมาก ขอกู้เงินกู้ด่วนรายเดือน ขอกู้เงินกู้ถูกกฎหมายจำนวนหนึ่งกับผู้ปล่อยเงินกู้ ผู้ให้เงินกู้ฉุกเฉิน ผู้ให้เงินกู้ได้จริง ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาเงินกู้ประกอบด้วยเอกสารกู้เงิน ตลอดจนรายละเอียดที่ระบุระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ด่วนรายเดือน ชำระเงินกู้ถูกกฎหมาย ชำระเงินกู้ออนไลน์ ชำระเงินกู้ฉุกเฉิน ชำระเงินกู้ได้จริงอย่างชัดเจน ระบุอัตราดอกเบี้ยจากการคำนวณดอกเบี้ย ระบุวงเงินกู้ด่วนมาก วงเงินกู้ออนไลน์ วงเงินกู้ส่วนบุคคล วงเงินกู้ด่วนรายเดือนอย่างชัดเจน ทั้งฝ่ายบุคคลที่ต้องการหาเงินกู้ด่วน ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ ต้องการเงินกู้ง่ายๆ ผู้ที่ต้องการยื่นกู้เงินกู้ส่วนบุคคลกับฝ่ายผู้ปล่อยเงินกู้ ผู้ให้เงินกู้ได้จริง ผู้ให้เงินกู้ฉุกเฉิน ต้องตกลงกันว่าจะผ่อนชำระเงินกู้ด่วนมาก ชำระเงินกู้ออนไลน์ ชำระเงินกู้ส่วนบุคคล ชำระเงินกู้ด่วนรายเดือนในรูปแบบงวด หรือเต็มจำนวนตามแต่สัญญาเงินกู้ นอกจากนี้แหล่งปล่อยเงินกู้ แหล่งให้เงินกู้ฉุกเฉิน แหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคล แหล่งปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมาย แหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ตลอดจนผู้ให้เงินกู้ได้จริง มีสิทธิที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยจากการคำนวณดอกเบี้ยได้ตามที่ตกลงกันไว้ โดยจำนวนเงินกู้ด่วนมาก จำนวนเงินกู้ถูกกฎหมาย จำนวนเงินกู้ออนไลน์ จำนวนเงินกู้ด่วนรายเดือนจะมีมูลค่าเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ของผู้กู้เงินกู้ด่วนมากที่นำมาค้ำประกันในการทำสัญญาเงินกู้ด่วนรายเดือน สัญญาเงินกู้ส่วนบุคคล สัญญาเงินกู้ออนไลน์ สัญญาเงินกู้ถูกกฎหมายนั่นเอง

   

  การกู้เงิน คืออะไร?

  หลังจากที่ทราบความหมายของเงินกู้ไปแล้ว ต่อมาจะกล่าวเสริมถึงการกู้เงิน ตลอดจนประเภทของการกู้เงินให้ผู้อ่านทุกท่านทราบ โดยการยื่นกู้เงินกู้ด่วนมาก การยื่นกู้ยืมเงินกู้ส่วนบุคคล การยื่นกู้เงินกู้ได้จริง การยื่นกู้เงินกู้ออนไลน์ การยื่นกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ การยื่นกู้เงินกู้ด่วนรายเดือน โดยการยื่นกู้เงินกู้ส่วนบุคคล และการยื่นกู้เงินที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีพื้นฐานมาจากคำว่า การยืม ซึ่งการยืมเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน โดยการยืมประกอบด้วยบุคคล 2 ฝ่าย ได้แก่ “ผู้ให้ยืม” และ“ผู้ยืม” หากเปรียบเทียบกับการยื่นกู้เงินกู้ด่วนมาก การยื่นกู้ยืมเงินกู้ส่วนบุคคล การยื่นกู้เงินกู้ได้จริง การยื่นกู้เงินกู้ออนไลน์ การยื่นกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ การยื่นกู้เงินกู้ด่วนรายเดือน แล้วนั้นแหล่งปล่อยเงินกู้ แหล่งให้เงินกู้ฉุกเฉิน แหล่งปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมาย แหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคล แหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ตลอดจนผู้ให้เงินกู้ได้จริงเปรียบเสมือนผู้ให้ยืม และบุคคลที่ต้องการหาเงินกู้ด่วน ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ ต้องการเงินกู้ง่ายๆ ผู้ที่ต้องการยื่นกู้เงินกู้ส่วนบุคคล เปรียบเสมือนผู้ยืมนั่นเอง ซึ่งผู้ยืมต้องมีคุณสมบัติตามที่แต่ละ แหล่งให้เงินกู้ฉุกเฉิน แหล่งปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมาย แหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคล แหล่งปล่อยเงินกู้ แหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ตลอดจนผู้ให้เงินกู้ได้จริงกำหนดในสัญญายืมเงินกู้ด่วนมาก สัญญาเงินกู้ด่วนรายเดือน สัญญาเงินกู้ส่วนบุคคล สัญญาเงินกู้ออนไลน์ สัญญาเงินกู้ถูกกฎหมาย

   

  ประเภทของการกู้เงิน

  หลังจากที่ทราบถึงความหมายของเงินกู้ และการกู้เงินกู้ไปแล้ว ต่อมาจะกล่าวถึงประเภทของการกู้เงินกู้กันบ้าง โดยการกู้เงินกู้มี 2 ประเภทได้แก่ การยื่นกู้เงินกู้ในระบบจากธนาคาร และการยื่นกู้เงินกู้นอกระบบธนาคาร 

  ประเภทของการยื่นกู้เงินกู้ : การยื่นกู้เงินกู้ในระบบธนาคาร

  เริ่มต้นประเภทของการยื่นกู้เงินกู้ที่การยื่นกู้เงินในระบบ กล่าวคือ การยื่นกู้เงินจากสถาบันการเงินปล่อยเงินกู้อย่างธนาคารที่มีการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยตามการคำนวณดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนด การปล่อยสินเชื่อกู้เงินกู้ด่วนมากของธนาคารต้องอยู่ในระเบียบตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ประกอบด้วยเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้เงินกู้ด่วนมาก กู้เงินกู้ด่วนรายเดือน กู้เงินกู้ส่วนบุคคล กู้เงินกู้ออนไลน์ในระบบ เอกสารกู้เงิน และขั้นตอนวิธีการยื่นกู้เงินเงินกู้ถูกกฎหมาย

   

  ประเภทของการยื่นกู้เงินกู้ : การยื่นกู้เงินกู้นอกระบบธนาคาร

   

  การยื่นกู้เงินกู้อีกประเภท ได้แก่ การยื่นกู้เงินกู้นอกระบบ การยื่นกู้เงินกู้ด่วนมากนอกระบบ โดยการยื่นกู้ยืมเงินกู้นอกระบบ คือ การที่แหล่งปล่อยเงินกู้ ผู้ปล่อยเงินกู้ แหล่งให้เงินกู้ฉุกเฉิน แหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคล แหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ไม่ได้อยู่ในระบบสถาบันทางการเงิน รวมไปถึงไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย

   

  แหล่งปล่อยเงินกู้ด่วนมาก แหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคล แหล่งปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมาย แหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) : LINE BK

  หลังจากที่ได้ทราบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงินกู้ด่วนรายเดือน เงินกู้ด่วนมาก ประเภทของการยื่นกู้เงินกู้กันไปแล้ว ต่อมาจะยกตัวอย่างแหล่งปล่อยเงินกู้ด่วนมาก แหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคล แหล่งปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมาย แหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) เพื่อเป็นตัวเลือกประกอบการตัดสินใจหาเงินกู้ด่วนสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ ผู้ที่ต้องการเงินกู้ออนไลน์ บุคคลต้องการหาเงินกู้ด่วน ต้องการเงินกู้ง่ายๆ ผู้ที่ต้องการยื่นกู้เงินกู้ส่วนบุคคล โดยเริ่มต้นที่แอพพลิเคชั่นออนไลน์อย่าง LINE BK ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่จำเป็นต้องผ่านธนาคาร (Social Banking) เจ้าแรกของเมืองไทยที่กู้เงินกู้ออนไลน์

  LINE BK เป๋นหนึ่งในผู้ให้บริการปล่อยเงินกู้ออนไลน์จาก Social Banking เต็มรูปแบบ ที่มีทั้งบริการการโอนเงินกู้ด่วนมาก ออม ยืมเงินกู้ฉุกเฉิน จ่ายเงินกู้ด่วนได้ผ่านการใช้แอพไลน์ ซึ่งการยืมเงินกู้ถูกกฎหมาย การยื่นกู้เงินกู้ด่วน การยื่นกู้เงินกู้ง่ายๆ ผ่าน LINE BK ทำได้ง่ายๆ และยังให้วงเงินกู้ออนไลน์อนุมัติสูงสุดไม่เกิน ห้าเท่าของรายได้ และไม่เกินแปดแสนบาท เพียงแค่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลังหกเดือนเท่านั้น

   

  แหล่งปล่อยเงินกู้ด่วนมาก แหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคล แหล่งปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมาย แหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) : FINNIX

   

  แหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคล แหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ แหล่งปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมาย แหล่งปล่อยเงินกู้ด่วนมาก ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ตัวอย่างต่อมา ได้แก่ ฟินนิกซ์ ซึ่งเป็นแอพกู้เงินกู้ถูกกฎหมายที่ให้บริการยื่นกู้เงินกู้ฉุกเฉิน กู้เงินกู้ออนไลน์ผ่านแอพออนไลน์อย่างถูกกฎหมายที่เชื่อถือได้ Finnixเกิดจากการร่วมทุนกันระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ และ Abakus Group 

  บริษัทมันนิกซ์ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นเงินกู้ออนไลน์ที่มีบริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มาใหม่ในปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) หรือที่รู้จักกันว่า “ฟินนิกซ์ (FINNIX)” ภายใต้แนวคิดการตอบโจทย์ความต้องการทั้ง 5 มาพัฒนาเป็น 5 ฟังก์ชั่นหลักที่ ได้แก่ ฟินสะดวก คือการที่ไม่ต้องใช้สลิป ไม่ต้องอาศัยการค้ำประกัน ฟินไว คือการอนุมัติเงินกู้ด่วนมาก อนุมัติเงินกู้ถูกกฎหมาย อนุมัติเงินกู้ออนไลน์ อนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินภายใน 5 นาที ฟินสบาย คือฟังก์ชั่นที่สามารถเลือกจ่ายได้ 3 รูปแบบตามใจ ได้แก่ การจ่ายขั้นต่ำ การจ่ายโปร และการผ่อนจ่าย ฟินเสมอคือ การสมัครยื่นกู้เงินกู้ด่วนมาก การสมัครยื่นกู้เงินกู้ออนไลน์ได้ง่ายไม่ต้องไปที่หน้าสาขาของแหล่งให้เงินกู้ฉุกเฉิน แหล่งปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมาย แหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคล แหล่งปล่อยเงินกู้ แหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ผู้ที่ต้องการยื่นกู้เงินกู้ส่วนบุคคล ผู้ต้องการขอกู้เงินกู้ด่วนมาก ผู้ที่ต้องการขอกู้เงินกู้ด่วนรายเดือน ผู้ที่ต้องการขอกู้เงินกู้ถูกกฎหมายจำนวนหนึ่งสามารถสมัครได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง และฟินตลอด คือรางวัลสำหรับผู้ที่สามารถรักษาเครดิตไว้ได้ดี 

  จุดเด่นของสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ของแหล่งปล่อยเงินกู้ด่วนมาก แหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคล แหล่งปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมาย แหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) อย่างฟินนิกซ์ คือการดำเนินงานด้วยระบบเทคโนโลยี AI และแมชชีนเลิร์นนิ่ง ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องใช้พนักงานไม่ต้องมีสำนักงาน ไม่ต้องมีสาขาของแหล่งปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมาย แหล่งปล่อยเงินกู้ แหล่งให้เงินกู้ฉุกเฉิน แหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคลจึงทำให้เกิดจุดแข็งอย่างการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทุกขั้นตอนเป็นการดำเนินการอย่างมาตรฐานผ่านการใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยระดับสากล

  นอกจากนี้การดำเนินงานของแหล่งปล่อยเงินกู้ด่วนมาก แหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคล แหล่งปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมาย แหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) อย่างฟินนิกซ์ ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้มีการดำเนินอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน ซึ่งคุณผู้อ่าน ตลอดจนผู้บริโภคทุกท่านสามารถตรวจสอบใบอนุญาตของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

   

  แหล่งปล่อยเงินกู้ด่วนมาก แหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคล แหล่งปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมาย แหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) : แอพกู้เงินออนไลน์ Xpress Loan จาก K Plus

   

  แหล่งปล่อยเงินกู้ด่วนมาก แหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคล แหล่งปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมาย แหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ตัวอย่างต่อมา ได้แก่ แอพเงินด่วนออนไลน์ แอพเงินกู้ออนไลน์ถูกกฎหมายของธนาคารกสิกรไทยซึ่งได้ออกผลิตภัณฑ์รองรับการขอสินเชื่อเงินกู้ออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไปให้มีโอกาสกู้เงินกู้ออนไลน์ได้จริง กู้เงินด่วนออนไลน์ กู้เงินกู้ได้จริงผ่านแอพกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย

  แอพเงินกู้ด่วนมากแบบออนไลน์ของ Xpress Loan จาก K Plus มีจุดเด่นด้านวิธียื่นกู้เงินกู้ด่วนมาก การอนุมัติเงินกู้ได้จริงอย่างรวดเร็วฉับไว ด้านสินเชื่อออนไลน์อนุมัติทันที สามารถกู้เงินกู้ออนไลน์ กู้เงินกู้ด่วนรายเดือนออนไลน์ กู้เงินกู้ง่ายๆได้อย่างสะดวก ไม่ต้องอาศัยบุคคล ตลอดจนหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ภายใต้วงเงินสูงกว่าห้าเท่าของรายได้ ตลอดจนการเรียกเก็บดอกเบี้ยต่ำตามการคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ออนไลน์ที่ถูกกฎหมาย

  หากบุคคลที่ต้องการหาเงินกู้ด่วน ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ ต้องการเงินกู้ง่ายๆ ผู้ที่ต้องการยื่นกู้เงินกู้ส่วนบุคคล รวมถึงคุณผู้อ่านท่านใดสนใจการยื่นกู้เงินกู้ออนไลน์จากแหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ แหล่งปล่อยเงินกู้ด่วนมาก แหล่งปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมาย แหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคล แอพเงินด่วนออนไลน์ แอพเงินกู้ออนไลน์ถูกกฎหมายประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ของธนาคารกสิกรไทยอย่างแอพกู้เงินกู้ออนไลน์ของ Xpress Loan จาก จากธนาคารกสิกรไทยสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงในรูปด้านล่างนี้

   

  จากรูปข้างต้นแสดงขั้นตอนการยื่นเงินกู้ออนไลน์ จากแอพปล่อยเงินกู้ออนไลน์ผ่านแอพสินเชื่อเงินกู้ออนไลน์ถูกกฎหมายของ Xpress Loan  โดยเริ่มการเลือกเมนู, การเลือกสินเชื่อเงินกู้ออนไลน์ที่มีชื่อว่า Xpress Loan ต่อด้วยการกรอกข้อมูลของบุคคลที่ต้องการหาเงินกู้ด่วน ต้องการเงินกู้ง่ายๆ ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้  ผู้ที่ต้องการยื่นกู้เงินกู้ส่วนบุคคล ตลอดจนการสมัครบริการ NDID เรื่อยมาจนถึงขั้นตอนสรุปวงเงินกู้ออนไลน์ เงินกู้ฉุกเฉินออนไลน์ เงินกู้ด่วนมากออนไลน์ เงินกู้ส่วนบุคคลออนไลน์ และขั้นตอนสุดท้าย ได้แก่ การนำส่งเอกสารกู้เงินกู้ออนไลน์ เอกสารกู้เงินกู้ด่วนมาก เอกสารกู้เงินกู้ส่วนบุคคล เอกสารกู้เงินกู้ได้จริง

   

  แหล่งปล่อยเงินกู้ด่วนมาก แหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคล แหล่งปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมาย แหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) : การยื่นกู้เงินธนาคาร

  หากพิจารณาถึงการยื่นกู้เงินกู้ด่วนมาก ยื่นกู้เงินกู้ส่วนบุคคล ยื่นกู้เงินกู้ด่วนรายเดือนจากธนาคารแล้วธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ถูกกฎหมายได้จริงง่ายสุดในปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมามีรายละเอียดดังตารางการเปรียบเทียบด้านล่างนี้

  ประเภทสินเชื่อจากธนาคาร วงเงินสูงสุดที่จะอนุมัติ

  เงินกู้ด่วนมาก

  การคำนวณดอกเบี้ย รายได้ขั้นต่ำ
  KTC Proud วงเงินสูง 3 ล้านบาท ร้อยละ 0.93 ต่อเดือน ถึงร้อยละ 25 ต่อปี 12,000 บาท
  SCB Speedy Loan วงเงินสูง 5 ล้านบาท ร้อยละ 9.99 ถึงร้อยละ 25 ต่อปี 15,000 บาท
  KBannk Xpress Loan วงเงินสูง 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 25 ต่อปี 15,000 บาท
  Krungsri First Choice บัตรกดเงินสด วงเงินสูง 5 แสนบาท ร้อยละ 25 ต่อปี 10,000 ถึง 15,000 บาท
  CIMB Thai สินเชื่อบุคคล Personal Cash วงเงินสูง 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 9 ถึงร้อยละ 11.99 ต่อปี 20,000 บาท
  TMB แคชทูโก วงเงินสูง 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 9 ถึงร้อยละ 25 ต่อปี 20,000 บาท
  Citibank สินชื่อส่วนบุคคลซิตี้ วงเงินสูง 2 ล้านบาท ร้อยละ 13.99 ถึงร้อยละ 23.99 ต่อปี 20,000 บาท

   

  จาดตารางการเปรียบเทียบแหล่งปล่อยเงินกู้ด่วนมาก แหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคล แหล่งปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมาย แหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ด้านบน พบว่าสินเชื่อ SCB Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ และสินเชื่อ Krungsri First Choice บัตรกดเงินสดจากธนาคารกรุงศรีมีการอนุมัติวงเงินกู้ด่วนมาก วงเงินกู้ถูกกฎหมายสูงสุด และต่ำสุดตามลำดับ, สินเชื่อ CIMB Thai สินเชื่อบุคคล Personal Cash และสินเชื่อ TMB แคชทูโก มีการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี และ สินเชื่อ Krungsri First Choice บัตรกดเงินสดจากธนาคารกรุงศรีมีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นในระดับต่ำที่สุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน

  การคำนวณเงินกู้ที่ต้องผ่อนชำระ การคำนวณดอกเบี้ยตามวงเงินให้กู้ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)

  ส่งท้ายบทความเงินกู้ต่างๆ ทั้งเงินกู้ด่วนรายเดือน เงินกู้ด่วนมาก เงินกู้ถูกกฎหมาย เงินกู้ได้จริง ตลอดจนเงินกู้ออนไลน์ เงินกู้ฉุกเฉิน เพื่อตอบรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ ผู้หาเงินกู้ด่วนประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ด้วยตัวอย่างการคำนวณเงินกู้ที่ต้องผ่อนชำระ การคำนวณดอกเบี้ยตามวงเงินให้กู้มูลค่า 500,000 ห้าแสนบาท ภายใต้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ผ่อนชำระจำนวน 36 งวด ผ่านการชำระแบบเงินต้นคงที่ จะได้ตารางการคำนวณเงินกู้ที่ต้องผ่อนชำระ การคำนวณดอกเบี้ยตามวงเงินให้กู้ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) รายละเอียดดังตารางด้านล่าง