แนวทางการวางผังเมืองเพื่อสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัย โดย ฐาปนา บุณยประวิตร

ที่มาภาพ http://planphilly.com/articles/2016/04/11/philly-s-affordable-housing-developments-also-rank-high-on-transportation-affordability แนวทางการวางผังเมืองเพื่อสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัย โดย ฐาปนา บุณยประวิตร        อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย /ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Thailand Institute)        9 เมษายน 2555 บทนำ รายงานชิ้นนี้ต้องการนำเสนออุปสรรคและปัญหาที่ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการซื้อหาที่อยู่อาศัย  โดยใช้เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles)  และดัชนีผลรวมค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและการเดินทาง (Housing+Transportation Index)  ในการอธิบายที่มาของเหตุและนำเสนอแนวทาง  รวมทั้งมาตรการด้านผังเมืองเพื่อสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัยซึ่งมีความเหมาะสมกับระดับรายได้ของประชาชน ที่มา : Housing+Transportation Affordability in Washington, DC, July 2011 เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด Smart Growth America  อธิบายเครื่องชี้วัดการกระจัดกระจายของเมือง (Urban Sprawl) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและการเดินทาง  ประกอบด้วย 4 ปัจจัยได้แก่ ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย (Residential Density) ลักษณะการใช้ประโยชนที่ดินแบบผสมผสานภายในย่าน (Neighborhood mix of…

ผังเมืองเขตเศรษฐกิจตาก “ฉลุย” เร่ง “12 โปรเจ็กต์ใหญ่” ชูจุดขาย 3 เมืองหลัก “แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด”

อ้างอิง ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 ผังเมืองเขตเศรษฐกิจตาก “ฉลุย” เร่ง “12 โปรเจ็กต์ใหญ่” ชาวตาก หนุนผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก คาดอีก 3 เดือน กรมโยธาธิการฯ อนุมัติ  ชูจุดขาย 3 เมืองหลัก “แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด” เป็นศูนย์เศรษฐกิจ โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว เร่งเดินหน้า 12 โปรเจ็กต์ใหญ่ ด้านกลุ่มทุนแห่ปักธง “เดอะมอลล์” เล็งผุดศูนย์การค้า “รพ.กรุงเทพ” ปั้นศูนย์บริการสุขภาพครบวงจร                   นายฐาปนา บุณยประวิตร ผู้จัดการโครงการ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยบริษัทพิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ได้ประชุมเสนอข้อคิดเห็นย่อยครั้งที่ 2 ร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อกำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ไปเมื่อวันที่ 19-21…

Incentive Bonus กระตุ้นการใช้ที่ดิน:ปัจจัยความสำเร็จของการวางผังและออกแบบเมือง

Incentive Bonus กระตุ้นการใช้ที่ดิน : ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการวางผังและออกแบบเมืองเพื่อสร้างเศรษฐกิจและฐานภาษี โดย    ฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย / ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย Smart Growth Thailand Institute 5 กันยายน 2557 บทนำ การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ได้สร้างกลยุทธ์กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้นักผังเมืองใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวางผังเมืองรวม ผังแม่บท และการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเพื่อเป็นผลตอบแทนรางวัลและแรงจูงใจแก่นักลงทุน เจ้าของแปลงที่ดินหรือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่จะลงทุนหรือขยายกิจการในพื้นที่ศูนย์พาณิชยกรรม หรือบริเวณใจกลางเมือง หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของผู้บริหารเมืองและรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles)  ที่ต้องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนยุทธศาสตร์เมืองให้มีความหนาแน่น มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐฯ ได้ลงทุนไว้แล้ว สอดคล้องกับมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินในพื้นที่นั้นๆ  ลดความจำเป็นในการลงทุนแผ่ขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจไปในที่ดินที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สงวนรักษา และที่สำคัญได้แก่ การสร้างพื้นที่ใจกลางเมืองหรือศูนย์พาณิชยกรรมให้ขนาดประชากร ขนาดเศรษฐกิจ การเติบโตการจ้างงาน การสร้างงาน  และความมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจ สามารถตอบสนองต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มพูนฐานภาษีให้กับรัฐฯ ในระยะยาว   ประเภทผลตอบแทนและรางวัล ผลตอบแทนและรางวัลที่ได้พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 3…

เปิดแผน”ไจก้า”บูมอีสต์-เวสต์คอร์ริดอร์ ก.อุตฯหนุนตั้งนิคมขอนแก่น-พิษณุโลก

เครดิตภาพ postjung.com   เปิดแผน”ไจก้า”บูมอีสต์-เวสต์คอร์ริดอร์ ก.อุตฯหนุนตั้งนิคมขอนแก่น-พิษณุโลก กระทรวงอุตฯหนุนไจก้าดึงนักลงทุนตั้งนิคมอุตสาหกรรมขอนแก่น-พิษณุโลก พร้อมดึง กนอ.ร่วมวงศึกษา เผยเตรียมโอนกระจายงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ และ EEC ให้สภาพัฒน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล ภายหลังจากที่นายชิโร ซาโดชิมา เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมนายทาเคฮิโร ยาซูมิ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) เข้าพบนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทางไจก้าได้รายงานผลการศึกษาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (อีสต์-เวสต์คอร์ริดอร์) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9) และเสนอว่าหากจะให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ควรมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมใหม่ที่ จ.ขอนแก่น หรือที่ จ.พิษณุโลกด้วย เพื่อให้มีการขนส่งสินค้ามากขึ้นนั้น นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมหารือพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนที่สนใจเข้ามาก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและพิษณุโลกตามที่ไจก้าเสนอ โดยเฉพาะหากทางไจก้าสามารถรวบรวมนักลงทุนมาก่อตั้งแลลงทุนเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมได้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะช่วยสนับสนุนข้อมูลและจะประสานให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เข้าไปร่วมศึกษาด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนไปจนถึงการให้การนิคมฯ สามารถลงทุนก็ได้ โดยในส่วนของ จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรและเป็นที่ตั้งโรงงานน้ำตาล โรงสีข้าว ดังนั้น จึงเหมาะสมที่จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ส่วน จ.พิษณุโลก เป็นพื้นที่แม่น้ำไหลผ่าน จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกการเกษตร จับสัตว์น้ำ…

ภูเก็ต Smart City งาน Startup Thailand and Digital Thailand 2016

ภูเก็ต Smart City งาน Startup Thailand and Digital Thailand 2016 งาน Startup Thailand and Digital Thailand 2016 มาจัดถึงจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องของการทำ Smart City ของประเทศไทย ด้วย เลยพามาดูประเด็น Smart City ของจังหวัดภูเก็ตกัน โดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อการจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจขยายตัวอย่างยั่งยืน เป็นโมเดลเมืองอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย รายละเอียดทั้งหมดชมที่วีดีโอด้านล่าง เครดิต รายการไอที24ชั่วโมง ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี ทางช่อง 9MCOT HD และ Modern 9 TV เวลาประมาณ 20.10 น. www.it24hrs.com ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ครับ อีกคลิปจาก ThailandStartUp…

นายกเทศมนตรีขอนแก่น ดัน “รถรางเบา(LRT)” เพื่อขอนแก่น #ขอนแก่นโมเดล

นายกเทศมนตรีขอนแก่น ดัน “รถรางเบา(LRT)” เพื่อขอนแก่น  #ขอนแก่นโมเดล               นายกฯ นครขอนแก่น ย้ำหากโครงการมีความขัดแย้งจะไม่ดำเนินการพร้อมชื่นชมกลุ่มบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) กล้าลงทุนทั้งที่โอกาสกำไรน้อยเชื่อมั่นทำเพื่อเมืองขอนแก่นในฐานะเป็นคนขอนแก่นที่ผ่านมาเชิญหลายรัฐบาลมาช่วยแต่ไม่มีใครสามารถทำได้              นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า พลเมืองขอนแก่นเป็นคนที่ตื่นรู้ หากทำอะไร คนก็จะเกาะขบวน เฝ้าติดตามให้การพัฒนาขอนแก่นสำเร็จ จนที่อื่นๆ จับตามองว่า จังหวัดขอนแก่นไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ต้องจับตาให้ดี คำถามหลายคำถามที่อาจสร้างความขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการสร้างรถไฟฟ้ารางเบาว่า สร้างตัดห้างใหญ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันหรือไม่? ต้องไปดูตัวอย่างรถไฟฟ้าที่กรุงเทพฯ ก็ตัดศูนย์การค้าสยามกับเซ็นทรัลเวิล์ดเป็นเส้นแรกคนกรุงเทพฯ เขาไม่ว่าอะไร โครงการก็เดินหน้าต่อได้           “สภาเมืองเราก็เคยทำความเข้าใจกันหลายต่อหลายครั้งว่า การพัฒนาขอนแก่นบ้านเรา หากโครงการไหนทำแล้วทะเลาะกัน ทำแล้วเจ็บตัวจะไม่ทำ เพราะทำแล้วคนทำงานเสียกำลังใจ”นายธีระศักดิ์กล่าว  นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า โครงการระดับหมื่นล้านบาทใครจะกล้ามาลงทุนถ้าไม่ใช่คนขอนแก่น ปัจจุบันนักธุรกิจกลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมืองต้องแบกรับภาระความเสี่ยง หลังจากศึกษาแล้วว่าค่าตั๋วโดยสารจะคืนทุนได้เพียง 40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น อีก 60 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่รู้จะออกหัวออกก้อย เห็นใจผู้กล้าเหล่านี้บ้าง           “ที่ผ่านมาเคยไปเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ทั้งเจ้ากระทรวง กรม กอง มาหลายรัฐบาลแล้วโครงการก็หยุดนิ่งไม่ไปไหนมาไหน ทั้งยังพูดว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายสร้างระบบขนส่งสาธารณะให้ขอนแก่น”นายธีระศักดิ์กล่าวและว่า…

ถอดบทเรียน ประสบการณ์ และปัญหา จากการจัดสรรบ้านเดี่ยว และการกระจัดกระจายของเมืองในสหรัฐ

ถอดบทเรียน ประสบการณ์ และปัญหา จากการจัดสรรบ้านเดี่ยว และการกระจัดกระจายของเมืองในสหรัฐ ภาระของโลกและเมืองจากการจัดสรรบ้านเดี่ยวและการกระจัดกระจายของเมือง โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra) อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย / ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย 13 สิงหาคม 2556 (อ้างอิง บนบล็อก OKnation) 1.บทนำ U.S. EPA รายงานว่า  การจัดสรรบ้านเดี่ยวในสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างมากระหว่างทศวรรษ 1960-1975 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ย่านชานเมืองทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรกลุ่ม Baby Boomer อย่างไรก็ตาม  การแผ่ขยายดังกล่าวได้เริ่มลดลงตั้งแต่ทศวรรษ 1990  เนื่องจากประชากรในกลุ่ม generation X และ Y เปลี่ยนพฤติกรรมการอยู่อาศัยจากย่านชานเมืองมาเป็นพื้นที่เขตเมืองหรือพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมใจกลางเมือง  ประกอบการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้ทำให้โครงการจัดสรรบ้านเดี่ยวย่านชานเมืองที่ก่อสร้างไปก่อนหน้าถูกทิ้งร้าง ส่วนหนึ่งได้แปรสภาพเป็นแหล่งเสื่อมโทรมปล่อยเป็นภาระของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นปรับปรุงฟื้นฟูจนปัจจุบัน ภาพแสดงโครงการจัดสรรบ้านเดี่ยวในพื้นที่การเกษตรทิ้งร้างบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางในปี พ.ศ.2553 ที่มา:  บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ได้จัดให้การจัดสรรบ้านเดี่ยวอยู่ในกลุ่มที่เป็นต้นเหตุการกระจัดกระจายของเมือง (Urban Sprawl) ที่ทำลายสภาพแวดล้อม  เพิ่มภาวะโลกร้อน …

ขอเชิญร่วมประชุมโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญประชาชน เจ้าของที่ดิน ผู้ประกอบการ และตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ระมาด) ร่วมประชุมเสนอข้อคิดเห็นย่อยครั้งที่ 2 ร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อกำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 ณ.ศาลาประชาคมอำเภอแม่ระมาด 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 ณ.ศาลาประชาคมอำเภอพบพระ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 ณ.ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด   พิเศษ    สำหรับท่านที่สนใจแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ด้วยข้อกำหนดทางผังเมืองในพื้นที่ ป่าเขาโล้นแล้ง พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่อนุรักษ์เกษตร พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และพื้นที่สีเขียวในเมือง ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการเชิงลึก เรื่อง แนวทางการออกแบบข้อกำหนดการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ แหล่งน้ำ และพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี                    ลดปัญหาภัยพิบัติ และสร้างสภาพแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-15.30 น.…

พิษณุโลกจัดประชุม”ร่างผังเมืองรวมเมืองและร่างแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง”

พี่น้อง หน่วยงานราชการ ประชาชนและผู้ที่สนใจ ในเขตผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก เทศบาลตำบลชุมพล เทศบาลตำบลหัวรอ เทศบาลตำบลบ้านคลอง เทศบาลตำบลท่าทอง เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ตำบลจอมทอง ตำบลปากโทก ตำบลบ้านกร่าง ตำบลดอนทอง ตำบลสมอแข ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบึงพระ ตำบลท่าโพธิ์ ตำบลวัดพริก ตำบลวังทอง และตำบลวังพิกุล   กรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัท เอสไอเอ็ม เทคโนโลจิสต์ จำกัด ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ “ร่างผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก และร่างแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง จังหวัดพิษณุโลก” การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 13.00-13.20 น.             ลงทะเบียน 13.20-13.40 น.             ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเปิดงาน 13.40-14.30 น.             การบรรยายกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน…

(ขอนแก่น)จากภาพร่าง สู่ภาพ”ราง” : รถไฟฟ้ารางเบา เมืองขอนแก่น (รายละเอียด)

768
สำหรับท่านที่สนใจเรื่องระบบรถไฟฟ้ารางเบา ว่าเป็นอย่างไร ลองชมภาพ และรายละเอียดที่มา ที่ไป ของระบบขนส่งมวลชนที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟฟ้า เส้นทางที่จะวิ่ง รายละเอียดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แต่ที่แน่ๆ ครับ ทำระบบราง ทุกระบบ จะได้ “การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน” ตลอดโครงข่าย ส่งเสริมการพาณิชยกรรมมหาศาล (เพราะในโลกยุคใหม่ เค้าไม่ได้พึ่งพาค่าโดยสารอย่างเดียว เค้ามององค์ประกอบผลรวมทางด้านเศรษฐกิจสองข้างทาง และรวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อคนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนกันอย่างมาก)
อย่างไรก็แล้วแต่ ผู้นำ ผู้บริหารเมืองทุกประเทศเค้ามีมาตรการเสริม ช่วยเหลือผู้ประกอบการลงทุนทางด้านนี้ทั้งนั้นครับ เพราะถือเป็นผู้สร้างความเจริญให้แก่เมืองครับ
เข้าสู่บทความ ตามภาพเลยครับ จะมีคำอธิบายที่สมบูรณ์ครับ
12345678

มูลค่าการลงทุนสองข้างทางรถไฟฟ้ารางเบา (มีคลิป) เคสตัวอย่างในต่างประเทศ

บทความเมื่อ 2 ปีก่อน ที่ อ.ฐาปนา บุณยประวิตร เขียนแปล Case Study (มีคลิป) เกี่ยวกับรถไฟฟ้ารางเบา ซึ่งบ้านเราเริ่มจะพูดถึงกันอย่างมาก ในหลายหัวเมืองสำคัญในช่วงนี้ (เช่นขอนแก่น, ภูเก็ต, พิษณุโลก และน่าจะมีอีกหลายเมืองที่สนใจครับ) ลองอ่านและชมคลิปกันอีกครั้งครับ บทความโดย อ.ฐาปนา บุณยประวิตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย และ อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย เคสตัวอย่าง มูลค่าการลงทุนสองข้างทางรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail/Streetcar/Tram) ของ Atlanta ประมาณการออกมาแล้วสำหรับมูลค่าการลงทุนสองข้างทางรถไฟฟ้า streetcar ของ Atlanta ความเปลียนแปลงเหล่านี้เกิดจากการประมาณการลงทุนที่ชัดเจนก่อนการขออนุมัติใช้งบประมาณจาก voters ข้อที่ชาว SGT ควรพิจารณาจากประสบการณ์ของ Atlanta ประกอบด้วย     1) การวางผังเส้นทางรถไฟฟ้าลงบนพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมมากกว่า 3 ย่านที่กำลังซบเซาอย่างหนักเพื่อให้ streetcar เป็นเครื่องดึงดูดจำนวนประชากรให้เข้าอยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2) การออกแบบที่ตั้งของสถานีเป็นท้ังที่ต้ังในใจกลางย่านเดิมและพื้นที่เปิดใหม่หรือหนาแน่นต่ำซึ่งแผนต้องการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ให้เป็นศูนย์พาณิชยกรรมในอนาคต ซึ่งเมืองต้องจัดสร้างยุทธศาสตร์และวางผังนโยบายให้มีความเด่นชัด 3) นำผลการคาดการณ์จำนวนประชากรกับกิจกรรมเศรษฐกิจท้ังปัจจุบันกับอนาคตหารือกับเจ้าของแปลงที่ดินและอาคารเพื่อต่อรองให้ร่วมกันลงทุนหรือขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแผนของเมือง 4)…

ทำไมคนเยอรมัน นิยมใช้ระบบขนส่งมวลชนมากกว่าคนสหรัฐฯ ถึง 5 เท่า

ที่มาภาพ http://travel-made-simple.com/transportation-in-germany/ บทความ : ทำไมคนเยอรมัน นิยมใช้ระบบขนส่งมวลชนมากกว่าคนสหรัฐฯ ถึง 5 เท่า โดย ฐาปนา บุณยประวิตร ผู้อำนวยการสถาบันการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย หมายเหตุ บทความนี้เผยแพร่เมื่อ ปี 2555 Eric Jaffe เขียนวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ระบบขนส่งมวลชนของคนเยอรมันกับคนสหรัฐฯ ไว้อย่างออกรสออกชาติ เขากล่าวว่า คนจากทั้งสองประเทศมีระดับการเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน การเติบโตด้านปริมาณของรถยนต์ในพื้นที่ชานเมืองก็เกือบจะพร้อมๆ กันตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลก ในขณะที่ทั้งสองประเทศได้ลงทุนโครงข่ายถนนทางด่วนในเมืองและระหว่างเมืองในจำนวนที่มากพอๆ กัน หรือแม้แต่จากข้อมูลล่าสุด พฤติกรรมการใช้รถยนต์ของวัยรุ่นที่ลดลงเป็นจำนวนมาก (โดยวัยรุ่นส่วนใหญ่หันไปใช้ระบบขนส่งมวลชน) ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน รวมทั้งอีกหลายๆ เหตุผล ที่มาภาพ http://www.citylab.com/commute/2012/10/5-reasons-germans-ride-5-times-more-transit-americans/3510/ คนเยอรมันที่ใช้ระบบขนส่งมวลชน ร้อยละ 88 อาศัยอยู่ในรัศมี 1 กม.นับจากสถานีจอดรถ ภาพจาก SkyscraperCity   แม้โครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยต่างๆ จะมีความใกล้เคียงกันมาก แต่น่าแปลกที่พฤติกรรมในการใช้ระบบขนส่งมวลชนกลับมีความแตกต่างกัน Jaffe นำผลการศึกษาของ Ralph Buehler และ John Pucher…