การออกแบบเมืองเพื่อสร้างเศรษฐกิจและขยายฐานภาษี ตอนที่ 1โดย ฐาปนา บุณยประวิตร

  การออกแบบเมืองเพื่อสร้างเศรษฐกิจและขยายฐานภาษี ตอนที่ 1 โดย     ฐาปนา บุณยประวิตร            สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย            Email: thapana.asia@gmail.com http://www.smartgrowththailand.com   บทนำ           การวางผังและการออกแบบเมืองในสหรัฐอเมริกาได้เดินหน้าเข้าสู่ขั้นการออกแบบกายภาพเพื่อปรับปรุงฐานทางเศรษฐกิจเมืองและการขยายฐานภาษีแล้ว รัฐบาลโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินวางผังและการออกแบบเมืองควบคู่กับไปกับการปรับปรุงฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยใช้ฐานภาษีเป็นเครื่องชี้วัดหนึ่งความสำเร็จของการวางผัง เหตุที่สหรัฐฯ ได้ดำเนินการเช่นนี้เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคไปเป็นจำนวนมาก เมื่อได้ประเมินผลการใช้งบประมาณ พบว่า โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคส่วนหนึ่งที่ลงไปได้สร้างภาระด้านงบประมาณแก่รัฐส่วนกลางและรัฐท้องถิ่น ในการดูแลรักษาและการดำเนินงาน นอกจากนั้นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ลงทุนไปยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาเมือง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่หนาแน่นต่ำ (low density) ซึ่งพบว่า รัฐได้ต้องสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมและที่โล่งรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากกับการอยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวหรืออาคารที่ประกอบกิจกรรมเชิงเดี่ยว ในขณะที่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่กว้างใหญ่ที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนน้อย ทั้งนี้ ผลที่ได้รับจากการลงทุนในพื้นที่หนาแน่นน้อยคือ ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินต่ำ แต่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในสัดส่วนที่สูง การสูญเสียพื้นที่การเกษตร พื้นที่ผลิตอาหาร และที่โล่งรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ พื้นที่หนาแน่นต่ำยังก่อให้เกิดภาวะการบังคับทางกายภาพให้ประชาชนต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อการสัญจร หรือขาดแคลนทางเลือกในการเดินทาง (เนื่องจากไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุนระบบขนส่งสาธารณะ)   ภาพแสดงพื้นที่พาณิชยกรรมใจกลางเมืองบอสตันที่ถูกจัดให้เป้นเมืองแห่งการเดิน (WalkUps) สามารถตอบสนองการขยายฐานภาษีให้กับรัฐได้มาก ที่มา: ภาพจาก Link Curbed Boston:…

(เชียงใหม่) เตรียมผุดรถไฟฟ้ารางเบา 3 เส้นทางแก้จราจรเมืองเชียงใหม่

  เตรียมผุดรถไฟฟ้ารางเบา 3 เส้นทางแก้จราจรเมืองเชียงใหม่   สนข.จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ เปิด 2 ทางเลือก โครงข่ายระบบราง ระบบรถไฟฟ้ารางเบา 3 เส้นทางแก้จราจรเมืองเชียงใหม่   นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาคเหนือ รวมถึงเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่ต่างๆ ในภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยลักษณะดังกล่าว จึงทำให้เมืองเชียงใหม่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนก่อให้เกิดปัญหาด้านคมนาคมขนส่ง ปัญหาการจราจรที่แออัดคับคั่งในเขตเมือง เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางของประชาชน ซึ่งการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในครั้งนี้จะทำให้เขตเมืองเชียงใหม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน     นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการ สนข.   นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการ สนข. เปิดเผยว่า…

‘ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง’ มีคลิป

  ‘ขอนแก่น Smart City’ ร่วมงาน ‘อัจฉริยะต้องโชว์’ 26-27 ก.ค. ณ ไบเทค บางนา   สถาบันอาคารเขียว ได้จัดงานนิทรรศการและนำเสนอผลงานแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  ‘อัจฉริยะต้องโชว์’ Smart Cities – Clean Energy and 6th TGBI Expo 2017 ภายใต้โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ไบเทคบางนา   ในงานนี้ ดร.ประกรณ์ชัย พลรัตนศักดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายกังวาน เหล่าวิโรจกุล ตัวแทนบริษัทขอนแก่น พัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด ได้ร่วมนำเสนอผลงานแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ของโครงการ ‘ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง’…

“ภูเก็ตพัฒนาเมือง” เล็งเปิดตัว สมาร์ทบัส-แอปท่องเที่ยวฉลองปีใหม่ 61

  “ภูเก็ตพัฒนาเมือง” เล็งเปิดตัว สมาร์ทบัส-แอปท่องเที่ยวฉลองปีใหม่ 61   ภูเก็ต – “ภูเก็ตพัฒนาเมือง” เตรียมเปิดตัวสมาร์ทบัส 10 คัน เส้นทางสนามบิน-ตัวเมืองภูเก็ต พร้อมแอปพลิเคชัน เพื่อเข้าถึงการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดภูเก็ต 1 มกราคม 2561 นี้   ซึ่งทางบริษัทคาดว่าจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่กับชาวภูเก็ต พร้อมกับเปิดตัวบริษัทในเครือ 6 แห่ง เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้   เมื่อวันที่ 30 พ.ค. บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ได้จัดสัมมนา แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภูเก็ต ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ นักธุรกิจ ผู้ถือหุ้น พ่อค้าประชาชน และองค์กรภาคประชาสังคม เข้าร่วม 300 คน การสัมมนาครั้งนี้   ดร.เผด็จ…

ขอนแก่นรถไฟฟ้ารางเบา “การจราจรในเขตเมืองที่ยั่งยืน” ชมคลิป 10 นาที


1

 

ขอนแก่นรถไฟฟ้ารางเบา “การจราจรในเขตเมืองที่ยั่งยืน” ชมคลิป 10 นาที

 

การจราจรในเขตเมืองที่ยั่งยืน ใช้พลังงานต่ำ และสร้างมลพิษทางอากาศและเสียงต่ำ เน้นขนคนมากกว่าขนรถโดยให้สิทธิแก่ การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ และการเดินทางประเภทไม่ใช้เครื่องยนต์

 

ชมคลิป ครับ

 

 

ขอขอบพระคุณ

กระทรวงคมนาคม

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) กระทรวงคมนาคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลพื้นอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และ คลิปบน YOUTUBE (คุณ THANAPOL PROMRAKSA)

 

ท่านใดสนใจข่าวจากเพจ Smart Growth Thailand

กด LIKE ติดตามข่าวได้ทีแฟนเพจด้านล่างนี้เลยครับ

 

 

สนข.ปักหมุดพิษณุโลกฮับโลจิสติกส์เชื่อมเหนือ-อีสาน

  สนข.ปักหมุดพิษณุโลกฮับโลจิสติกส์เชื่อมเหนือ-อีสาน   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 ก.ค. 2560 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดสัมมนาโครงการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้าจ.พิษณุโลก (Logistics Hub)   นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ซึ่งตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ( 2560 – 2579) มีประเด็นที่เน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ   รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) กำหนดเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาให้ประเทศไทยมีบทบาทหลักในภูมิภาคทั้งด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการ และการลงทุน เป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มอาเซียน และอนุภูมิภาค และเป็นระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนให้มีความเชื่อมโยงกัน     เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการพัฒนาสร้างความพร้อมภายในประเทศเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงระหว่างประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้จะต้องสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างภายในประเทศ ทั้งระดับประเทศ…

แนวทางการวางผังกายภาพเมืองเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ตอนที่ 1

  ภัยพิบัติ เกิดกันบ่อยมาก แนวทางการวางผังเมืองจะช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติ จริงหรือเปล่า? ลองอ่านบทความนี้กันก่อน   บทความ : แนวทางการวางผังกายภาพเมืองเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ตอนที่ 1 บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย 17 พฤษภาคม 2555   บทนำ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นเป็นต้นเหตุให้เกิดภัยพิบัติหลากหลายชนิด  และแนวโน้มจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ปัจจุบันกลุ่มประเทศตะวันตกได้ตื่นตัวคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหา และพยายามลดสาเหตุของโลกร้อนด้วยการปรับปรุงกายภาพเมืองให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนั้นยังได้แสวงหาวิธีการเพิ่มศักยภาพของกายภาพเมืองเพื่อให้มีความสามารถในการปกป้องตัวเองจากภัยพิบัติ  สำหรับประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนแม้จะมีการกล่าวถึงปัญหานี้อยู่มาก  แต่ยังมองไม่เห็นความพยายามอย่างจริงจังในการลดสาเหตของปัญหา  รวมทั้งยังไม่พบภาพร่างแนวทางที่มีศักยภาพในการปรับปรุงกายภาพเมืองให้รองรับต่อภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น  อย่างไรก็ตาม  เพื่อเป็นทางเลือกในการปรับปรุงผังกายภาพในการลดผลกระทบจากภัยพิบัติ  วันนี้จึงขอนำบางเกณฑ์และบางกลยุทธ์จากแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม่ (New Urbanism หรือ CNU)  แสดงให้เห็นโอกาสในการบรรเทาปัญหาและนำเสนอแนวทางเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป   ภาพน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2554 ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ   การปรับปรุงกายภาพเมืองเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ  แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ  ช่วงแรกเป็นการวางแผนการปรับปรุงกายเมืองก่อนการเกิดภัยพิบัติ (Pre-Disaster)  และช่วงที่สอง…

ผลการวิเคราะห์พื้นที่ด้วย Smart Growth & LEED-ND เพื่อการวางผังแม่บทที่อยู่อาศัยรอบสถานีรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง

  ผลการวิเคราะห์พื้นที่ด้วย Smart Growth & LEED-ND เพื่อการวางผังแม่บทที่อยู่อาศัยรอบสถานีรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ของการเคหะแห่งชาติ   การประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อพิจารณาพื้นที่เหมาะสมในการออกแบบผังแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยรอบสถานีรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงสำเร็จลงแล้ว วันนี้ อจ.ฐาปนา บุณยประวิตรได้เกริ่นนำแนวทางการจัดตั้งกองทุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยหลายระดับราคา (Guideline for Create Thailand Affordable Housing Fund) โดยยกกรณีตัวอย่างการพัฒนาของเมือง Portland สหรัฐฯ ซึ่งใช้ทั้งกองทุนที่อยู่อาศัย การเว้นภาษี การใช้ Tax Increment financing การลงทุนโดยตรงของภาครัฐ และการใช้มาตรการทางผังเมืองโดยใช้ Density Bonus ควบคู่กับการส่งเสริมเพิ่ม FAR และมาตรการเชิงบวกต่างๆ นอกจากนั้น ยังได้กล่าวถึงมาตรการการสนับสนุนกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ TOD ที่เว้นการจัดเก็บภาษีลาภลอยหรือ Tax Batlement เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการลงทุน affordable housing เนื่องจากรายละเอียดมีมาก ดังนั้น ท่านที่สนใจขอให้รอการประชุมใหญ่ผังแม่บทในเดือนหน้าซึ่งโครงการจะระดมกูรูด้านอสังหาริมทรัพน์และ Real Estate Incentive เช่น ท่านนายกพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ และคุณอดิเรก…

การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยรอบสถานีรถไฟฟ้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18-19 ก.ค.60

    การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยรอบสถานีรถไฟฟ้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องเจ้าพระยาบุษราคัม โรงแรมนนทบุรีพาเลท   วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. 9.00-9.30 น.          ลงทะเบียน 9.30-9.45 น.          พิธีเปิดการประชุมโดยผู้แทนการเคหะแห่งชาติ 9.45-10.15 น.        การแนะนำวัตถุประสงค์ของโครงการ พัฒนาที่อยู่อาศัยรอบสถานีรถไฟฟ้าพื้นที่กรุงเทพมหานครและสรุปผลจากตัวชี้วัดการวิเคราะห์พื้นที่ โดย คุณพิชญุตม์ เนียมพุ่มพวง ผู้จัดการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเชีย จำกัด 10.15-10.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง 10.30-12.00 น.     การเสวนา เรื่อง แนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ และความต้องการที่อยู่อาศัยพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วิทยากร โดย            คุณอดิเรก แสงใสแก้ว กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย            คุณแดน เหตระกูล…

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับความคืบหน้ารถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น รวมประเด็นให้ท่านได้คลายความสงสัย

คำถาม : ความเข้าใจและความคืบหน้ารถรางเบาขอนแก่น? คำตอบ : หลังจาก ครม.อนุมัติ โครงการขนส่งมวลชน 4 โครงการ ตามที่มีข่าวไปแล้วนั้น ทำให้หลายท่านเกิดความสงสัยและเกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับความคืบหน้าของระบบขนส่งรางเบา LRT เมืองขอนแก่น ว่ามีความคืบหน้าเช่นไร วันนี้เราจึงรวบรวมประเด็นคำถามและคำตอบ มาให้ท่านได้อ่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ คลายความสงสัย ครับ . คำถาม : ทำไมมีข่าวเกี่ยวกับรถรางเบาภูเก็ต_เชียงใหม่_แต่ไม่มีขอนแก่น? คำตอบ : – รางเบาภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นโครงการของรัฐบาลเอง ส่วนขอนแก่นก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นการร่วมมือของเอกชน และองค์กรท้องถิ่น . คำถาม : PPP_คืออะไร? คำตอบ : – PPP คือรัฐและเอกชนลงทุนร่วมกัน หรืออาจจะเป็นเอกชนทำ เช่นเมื่อเอกชนลงทุนแล้วก็ตอบแทนรัฐในรูปแบบสัมปทาน กี่ปีก็ว่าไป . คำถาม : PPP_Fast_Track_กับ_PPP_เหมือนหรือต่างกันยังไง? คำตอบ : – PPP Fast Track เป็นการลดขั้นตอนของ…

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม โครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ ‘Khon Kaen Smart City’

  นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม โครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ ‘Khon Kaen Smart City’   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้มาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น     พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ด้าน ประกอบด้วย ผลงานด้านเกษตรและอาหาร , ผลงานวิจัยด้านสุขภาพ, ผลงานวิจัยด้านวัสดุและพลังงานในอนาคต , ผลงานวิจัยด้าน Education for all , ผลงานวิจัยด้าน Bio economy ,ผลงานวิจัยด้านนวัตกรรม ICT ,โครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ Khon Kaen…

(ขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่) ผุด “รถไฟฟ้ารางเบา” โมเดลขนส่งแก้จราจรหัวเมืองใหญ่

  ผุดรถไฟรางเบา โมเดลขนส่งแก้จราจรหัวเมืองใหญ่   สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ สังกัดกระทรวงคมนาคมมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการขนส่งและจราจรของประเทศมองเห็นความสำคัญของการจัดการปัญหาการเดินทางและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพในหัวเมืองใหญ่ในส่วนภูมิภาค และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ที่เหมาะสมต่อสภาพเมืองนั้นๆ เพื่อให้ได้แผนงานที่เป็นรูปธรรมสำหรับการพัฒนาในระยะสั้น กลาง และยาวรวมทั้งรูปแบบการลงทุน การจัดการองค์กรและการบริหารจัดการระบบให้ยั่งยืน   ++ขอนแก่น รอเสนอครม. ขอนแก่นเป็นจังหวัดต้นแบบของการพัฒนาเมืองใหญ่ด้วยระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบของรถไฟรางเบา โดยภาคเอกชนในจังหวัดรวมตัวก่อตั้งเป็นบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด หรือเคเคทีที ด้วยทุนจดทะเบียน 200ล้านบาท และมีความคืบหน้าอย่างเป็นระบบมากที่สุด   นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น   นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นกล่าวกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าเป้าหมายของขอนแก่นพัฒนาเมืองในการสร้างรถไฟรางเบาแนวเหนือใต้ สำราญ ท่าพระ มีระยะทางรวม 26 กิโลเมตร จำนวน21 สถานี ใช้รถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ 15 ขบวน ขบวนละ 3ตู้ สามารถจุผู้โดยสารได้ 180 คนความคืบหน้าล่าสุด 5 เทศบาลในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ และเทศบาลตำบลท่าพระ ซึ่งเป็นเส้นทางที่รถไฟรางเบาวิ่งผ่าน…