(เชียงใหม่) สถาปัตย์แม่โจ้ เชิญฟังบรรยาย “เกณฑ์ Smart Growth & LEED-ND กับการวางผังและออกแบบเมือง”

  ครั้งแรกของภาคเหนือตอนบน   สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย และสมาคมการผังเมืองไทย   ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง   เกณฑ์ Smart Growth & LEED-ND กับ กลยุทธ์การออกแบบศูนย์เศรษฐกิจ และระบบขนส่งมวลชน เพื่อสร้างเมืองคนเดินและเมืองสุขภาวะ   โดย ฐาปนา บุณยประวิตร  อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย   หัวข้อบรรยาย 10.00-12.00 เกณฑ์ Smart Growth & LEED-ND 13.00-14.30 กลยุทธ์การออกแบบศูนย์เศรษฐกิจ และระบบขนส่งมวลชน                     เพื่อสร้างเมืองคนเดินและเมืองสุขภาวะ 14.30-15.30 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็น   วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ห้องคาวบอยเธียร์เตอร์ อาคารวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ลงทะเบียนได้ที่คุณ…ภาณุวัฒน์…สิงหกุล…โทร…082-6118118…อีเมล singhagul@yahoo.com (ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน)   ท่านใดสนใจข่าวจากเพจ…

เชิญร่วมสัมมนา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “Aging 4.0 พิษณุโลกเมืองนวัตกรรมผู้สูงอายุ “

  จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลก และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ขอเชิญทุกท่าน ทุกภาคส่วน( ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน) เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา รวมพลัง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “Aging 4.0 พิษณุโลกเมืองนวัตกรรมผู้สูงอายุ “   ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30-16.00 น. ลงทะเบียน 8.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรม ท็อปแลนด์ จ. พิษณุโลก   ไม่เสียค่าใช้จ่าย   สนใจเข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่ สำนักงานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก โทร 086-440-9535, 055-212102 หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/vHVMjXgdyBmoAD132    …

(ขอนแก่น) ศูนย์วิจัยข้าวฯ ขก. เลือกแปลงบ้านโคกสี หลีกทางตั้งสถานี LRT (ระบบขนส่งมวลชนรางเบา)

เครดิตภาพ : Jiamsak Tongrung   ศูนย์วิจัยข้าวฯ ขอนแก่น เลือกแปลงบ้านโคกสี หลีกทางตั้งสถานี LRT (ระบบขนส่งมวลชนรางเบา)             วันที่ 7 พฤจิกายน 2559 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) จังหวัดขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการขอใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา (LRT) สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น             โดย นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการเลือกพื้นที่ตั้งศูนย์วิจัยข้าวฯแห่งใหม่เป็นเรื่องสำคัญในการประชุมคณะทำงานครั้งนี้ เพื่อหลีกทางให้โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น             นายพิบูลย์วัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กล่าวรายงานผลการศึกษาการคัดเลือกพื้นที่ว่า มีพื้นที่ 2 แปลงที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นได้ทำการศึกษาและคัดเลือกคือ 1.พื้นที่บริเวณบริษัทขอนแก่นบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด…

ภูเก็ต พร้อมขับเคลื่อน ระบบขนส่งมวลชนในเมืองทั้ง รถรางเบา และ Smart Bus

  ภูเก็ตพัฒนาเมือง ร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมขับเคลื่อน ระบบขนส่งมวลชนในเมืองทั้งรถบัส (Smart Bus) และรถไฟฟ้ารางเบา   25 นายหัวภูเก็ตลงขันคนละ1 ล้าน เปิดตัว บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด  ภายใต้แนวคิดร่วมกับภาครัฐเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมือง Smart City ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด     เวลา 15.00 น. วันที่ 8 พ.ย.2559  ที่โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายโชคชัย  เดชอมรธัญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดตัว บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวคิดและแนวทางการดำเนินการพัฒนาภูเก็ตในอนาคต” โดยมี นายก้าน  ประชุมพรรณ์ กรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด นายธนูศักดิ์  พึ่งเดช นักธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม   นายโชคชัย  เดชอมรธัญ …

“ภูเก็ตพัฒนาเมือง” เชิญร่วมรับฟังบรรยาย”แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภูเก็ต” ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญท่านที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตหรือพื้นที่ใกล้เคียง เข้าฟังการบรรยายพิเศษและร่วมให้ข้อคิดเห็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ต ในงานประชุมสามัญของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด งานวันพรุ่งนี้ (8 พ.ย.) เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน ท่านที่สนใจขอให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตาม link: https://goo.gl/forms/EZw3uJBbMd0gEIHO2   13.00-13.30 น.        ผู้ถือหุ้นบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ลงทะเบียน รับเอกสาร 13.40-14.30 น.        ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ครั้งที่ 1/2559 14.30 น.                  ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ลงทะเบียน 15.00-1.45 น.          ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเปิดประชุม และบรรยายหัวข้อ “แนวคิดและ                                แนวทางในการพัฒนาภูเก็ต” 15.45-18.00 น.       อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย                                (CEO KKTT-ขอนแก่นพัฒนาเมือง, CEO CHO,…

แนวทางการวางผังเมืองเพื่อสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัย โดย ฐาปนา บุณยประวิตร

ที่มาภาพ http://planphilly.com/articles/2016/04/11/philly-s-affordable-housing-developments-also-rank-high-on-transportation-affordability แนวทางการวางผังเมืองเพื่อสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัย โดย ฐาปนา บุณยประวิตร        อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย /ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Thailand Institute)        9 เมษายน 2555 บทนำ รายงานชิ้นนี้ต้องการนำเสนออุปสรรคและปัญหาที่ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการซื้อหาที่อยู่อาศัย  โดยใช้เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles)  และดัชนีผลรวมค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและการเดินทาง (Housing+Transportation Index)  ในการอธิบายที่มาของเหตุและนำเสนอแนวทาง  รวมทั้งมาตรการด้านผังเมืองเพื่อสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัยซึ่งมีความเหมาะสมกับระดับรายได้ของประชาชน ที่มา : Housing+Transportation Affordability in Washington, DC, July 2011 เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด Smart Growth America  อธิบายเครื่องชี้วัดการกระจัดกระจายของเมือง (Urban Sprawl) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและการเดินทาง  ประกอบด้วย 4 ปัจจัยได้แก่ ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย (Residential Density) ลักษณะการใช้ประโยชนที่ดินแบบผสมผสานภายในย่าน (Neighborhood mix of…

ผังเมืองเขตเศรษฐกิจตาก “ฉลุย” เร่ง “12 โปรเจ็กต์ใหญ่” ชูจุดขาย 3 เมืองหลัก “แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด”

อ้างอิง ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 ผังเมืองเขตเศรษฐกิจตาก “ฉลุย” เร่ง “12 โปรเจ็กต์ใหญ่” ชาวตาก หนุนผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก คาดอีก 3 เดือน กรมโยธาธิการฯ อนุมัติ  ชูจุดขาย 3 เมืองหลัก “แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด” เป็นศูนย์เศรษฐกิจ โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว เร่งเดินหน้า 12 โปรเจ็กต์ใหญ่ ด้านกลุ่มทุนแห่ปักธง “เดอะมอลล์” เล็งผุดศูนย์การค้า “รพ.กรุงเทพ” ปั้นศูนย์บริการสุขภาพครบวงจร                   นายฐาปนา บุณยประวิตร ผู้จัดการโครงการ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยบริษัทพิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ได้ประชุมเสนอข้อคิดเห็นย่อยครั้งที่ 2 ร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อกำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ไปเมื่อวันที่ 19-21…

Incentive Bonus กระตุ้นการใช้ที่ดิน:ปัจจัยความสำเร็จของการวางผังและออกแบบเมือง

Incentive Bonus กระตุ้นการใช้ที่ดิน : ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการวางผังและออกแบบเมืองเพื่อสร้างเศรษฐกิจและฐานภาษี โดย    ฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย / ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย Smart Growth Thailand Institute 5 กันยายน 2557 บทนำ การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ได้สร้างกลยุทธ์กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้นักผังเมืองใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวางผังเมืองรวม ผังแม่บท และการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเพื่อเป็นผลตอบแทนรางวัลและแรงจูงใจแก่นักลงทุน เจ้าของแปลงที่ดินหรือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่จะลงทุนหรือขยายกิจการในพื้นที่ศูนย์พาณิชยกรรม หรือบริเวณใจกลางเมือง หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของผู้บริหารเมืองและรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles)  ที่ต้องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนยุทธศาสตร์เมืองให้มีความหนาแน่น มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐฯ ได้ลงทุนไว้แล้ว สอดคล้องกับมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินในพื้นที่นั้นๆ  ลดความจำเป็นในการลงทุนแผ่ขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจไปในที่ดินที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สงวนรักษา และที่สำคัญได้แก่ การสร้างพื้นที่ใจกลางเมืองหรือศูนย์พาณิชยกรรมให้ขนาดประชากร ขนาดเศรษฐกิจ การเติบโตการจ้างงาน การสร้างงาน  และความมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจ สามารถตอบสนองต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มพูนฐานภาษีให้กับรัฐฯ ในระยะยาว   ประเภทผลตอบแทนและรางวัล ผลตอบแทนและรางวัลที่ได้พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 3…

เปิดแผน”ไจก้า”บูมอีสต์-เวสต์คอร์ริดอร์ ก.อุตฯหนุนตั้งนิคมขอนแก่น-พิษณุโลก

เครดิตภาพ postjung.com   เปิดแผน”ไจก้า”บูมอีสต์-เวสต์คอร์ริดอร์ ก.อุตฯหนุนตั้งนิคมขอนแก่น-พิษณุโลก กระทรวงอุตฯหนุนไจก้าดึงนักลงทุนตั้งนิคมอุตสาหกรรมขอนแก่น-พิษณุโลก พร้อมดึง กนอ.ร่วมวงศึกษา เผยเตรียมโอนกระจายงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ และ EEC ให้สภาพัฒน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล ภายหลังจากที่นายชิโร ซาโดชิมา เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมนายทาเคฮิโร ยาซูมิ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) เข้าพบนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทางไจก้าได้รายงานผลการศึกษาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (อีสต์-เวสต์คอร์ริดอร์) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9) และเสนอว่าหากจะให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ควรมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมใหม่ที่ จ.ขอนแก่น หรือที่ จ.พิษณุโลกด้วย เพื่อให้มีการขนส่งสินค้ามากขึ้นนั้น นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมหารือพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนที่สนใจเข้ามาก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและพิษณุโลกตามที่ไจก้าเสนอ โดยเฉพาะหากทางไจก้าสามารถรวบรวมนักลงทุนมาก่อตั้งแลลงทุนเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมได้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะช่วยสนับสนุนข้อมูลและจะประสานให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เข้าไปร่วมศึกษาด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนไปจนถึงการให้การนิคมฯ สามารถลงทุนก็ได้ โดยในส่วนของ จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรและเป็นที่ตั้งโรงงานน้ำตาล โรงสีข้าว ดังนั้น จึงเหมาะสมที่จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ส่วน จ.พิษณุโลก เป็นพื้นที่แม่น้ำไหลผ่าน จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกการเกษตร จับสัตว์น้ำ…

ภูเก็ต Smart City งาน Startup Thailand and Digital Thailand 2016

ภูเก็ต Smart City งาน Startup Thailand and Digital Thailand 2016 งาน Startup Thailand and Digital Thailand 2016 มาจัดถึงจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องของการทำ Smart City ของประเทศไทย ด้วย เลยพามาดูประเด็น Smart City ของจังหวัดภูเก็ตกัน โดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อการจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจขยายตัวอย่างยั่งยืน เป็นโมเดลเมืองอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย รายละเอียดทั้งหมดชมที่วีดีโอด้านล่าง เครดิต รายการไอที24ชั่วโมง ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี ทางช่อง 9MCOT HD และ Modern 9 TV เวลาประมาณ 20.10 น. www.it24hrs.com ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ครับ อีกคลิปจาก ThailandStartUp…

นายกเทศมนตรีขอนแก่น ดัน “รถรางเบา(LRT)” เพื่อขอนแก่น #ขอนแก่นโมเดล

นายกเทศมนตรีขอนแก่น ดัน “รถรางเบา(LRT)” เพื่อขอนแก่น  #ขอนแก่นโมเดล               นายกฯ นครขอนแก่น ย้ำหากโครงการมีความขัดแย้งจะไม่ดำเนินการพร้อมชื่นชมกลุ่มบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) กล้าลงทุนทั้งที่โอกาสกำไรน้อยเชื่อมั่นทำเพื่อเมืองขอนแก่นในฐานะเป็นคนขอนแก่นที่ผ่านมาเชิญหลายรัฐบาลมาช่วยแต่ไม่มีใครสามารถทำได้              นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า พลเมืองขอนแก่นเป็นคนที่ตื่นรู้ หากทำอะไร คนก็จะเกาะขบวน เฝ้าติดตามให้การพัฒนาขอนแก่นสำเร็จ จนที่อื่นๆ จับตามองว่า จังหวัดขอนแก่นไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ต้องจับตาให้ดี คำถามหลายคำถามที่อาจสร้างความขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการสร้างรถไฟฟ้ารางเบาว่า สร้างตัดห้างใหญ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันหรือไม่? ต้องไปดูตัวอย่างรถไฟฟ้าที่กรุงเทพฯ ก็ตัดศูนย์การค้าสยามกับเซ็นทรัลเวิล์ดเป็นเส้นแรกคนกรุงเทพฯ เขาไม่ว่าอะไร โครงการก็เดินหน้าต่อได้           “สภาเมืองเราก็เคยทำความเข้าใจกันหลายต่อหลายครั้งว่า การพัฒนาขอนแก่นบ้านเรา หากโครงการไหนทำแล้วทะเลาะกัน ทำแล้วเจ็บตัวจะไม่ทำ เพราะทำแล้วคนทำงานเสียกำลังใจ”นายธีระศักดิ์กล่าว  นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า โครงการระดับหมื่นล้านบาทใครจะกล้ามาลงทุนถ้าไม่ใช่คนขอนแก่น ปัจจุบันนักธุรกิจกลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมืองต้องแบกรับภาระความเสี่ยง หลังจากศึกษาแล้วว่าค่าตั๋วโดยสารจะคืนทุนได้เพียง 40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น อีก 60 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่รู้จะออกหัวออกก้อย เห็นใจผู้กล้าเหล่านี้บ้าง           “ที่ผ่านมาเคยไปเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ทั้งเจ้ากระทรวง กรม กอง มาหลายรัฐบาลแล้วโครงการก็หยุดนิ่งไม่ไปไหนมาไหน ทั้งยังพูดว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายสร้างระบบขนส่งสาธารณะให้ขอนแก่น”นายธีระศักดิ์กล่าวและว่า…

ถอดบทเรียน ประสบการณ์ และปัญหา จากการจัดสรรบ้านเดี่ยว และการกระจัดกระจายของเมืองในสหรัฐ

ถอดบทเรียน ประสบการณ์ และปัญหา จากการจัดสรรบ้านเดี่ยว และการกระจัดกระจายของเมืองในสหรัฐ ภาระของโลกและเมืองจากการจัดสรรบ้านเดี่ยวและการกระจัดกระจายของเมือง โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra) อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย / ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย 13 สิงหาคม 2556 (อ้างอิง บนบล็อก OKnation) 1.บทนำ U.S. EPA รายงานว่า  การจัดสรรบ้านเดี่ยวในสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างมากระหว่างทศวรรษ 1960-1975 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ย่านชานเมืองทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรกลุ่ม Baby Boomer อย่างไรก็ตาม  การแผ่ขยายดังกล่าวได้เริ่มลดลงตั้งแต่ทศวรรษ 1990  เนื่องจากประชากรในกลุ่ม generation X และ Y เปลี่ยนพฤติกรรมการอยู่อาศัยจากย่านชานเมืองมาเป็นพื้นที่เขตเมืองหรือพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมใจกลางเมือง  ประกอบการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้ทำให้โครงการจัดสรรบ้านเดี่ยวย่านชานเมืองที่ก่อสร้างไปก่อนหน้าถูกทิ้งร้าง ส่วนหนึ่งได้แปรสภาพเป็นแหล่งเสื่อมโทรมปล่อยเป็นภาระของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นปรับปรุงฟื้นฟูจนปัจจุบัน ภาพแสดงโครงการจัดสรรบ้านเดี่ยวในพื้นที่การเกษตรทิ้งร้างบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางในปี พ.ศ.2553 ที่มา:  บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ได้จัดให้การจัดสรรบ้านเดี่ยวอยู่ในกลุ่มที่เป็นต้นเหตุการกระจัดกระจายของเมือง (Urban Sprawl) ที่ทำลายสภาพแวดล้อม  เพิ่มภาวะโลกร้อน …