Download สรุปข่าวความเคลื่อนไหว เครือข่ายการพัฒนาเมือง 12 จังหวัด ฉบับที่ 6 ปี 2561

Download สรุปข่าวความเคลื่อนไหว เครือข่ายการพัฒนาเมือง 12 จังหวัด ฉบับที่ 6 ปี 2561   สำหรับท่านที่สนใจเรื่องการพัฒนาเมืองของเครือข่ายบริษัทพัฒนาเมือง 12 จังหวัด ท่านสามารถ Download ไฟล์ PDF Download ความเคลื่อนไหว 15 หน้า เกี่ยวกับ 12 จังหวัดพัฒนาเมือง ว่ามีความเคลื่อนไหวในการขับเคลื่อนเมืองอย่างไรสู่การวางผัง ออกแบบเมือง ยุทธศาสตร์ และระบบขนส่งมวลชนในภูมิภาค     สรุปข่าวความเคลื่อนไหว เครือข่ายการพัฒนาเมือง 12 จังหวัด การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การออกแบบเมือง และขนส่งมวลชน ในภูมิภาค ฉบับที่ 6 ปี 2561 ประจำเดือน มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561 …………………………………………………….   จดหมายข่าว (Newsletter) ฉบับประจำเดือน เริ่ม 4…