WEC-เส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมประตูการค้าฝั่งตะวันตก-เมืองมรดกโลกสุโขทัย-สี่แยกอินโดจีน

West Economic Corridor : WEC เส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมประตูการค้าฝั่งตะวันตก-เมืองมรดกโลกสุโขทัย-สี่แยกอินโดจีน บทความโดย พิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมือง อบจ.พิษณุโลก     เอกสารแนะนำโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก (WEC- Western Economic Corridor) ตาก สุโขทัย พิษณุโลก  13 แผ่น สามารถ Download แผ่นพับความละเอียดสูงได้ที่ลิ้งก์ด้านล่างนี้เลยครับ https://drive.google.com/open?id=1O_R0ZsxlFg9TtNJn–aSJP1GLn0S0SB5   โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก (West Economic Corridor : WEC) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับข้อสั่งการเดินหน้า จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ โดยได้มีข้อสั่งการให้การสนับสนุน ให้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาฯ ตามที่ ตาก-สุโขทัย-พิษณุโลก นำเสนอต่อไป หมายเหตุ เพิ่มเติมคือ นครสวรรค์ (ธันวาคม 2562)  …