TOD คืออะไร? ระยองจะใช้ TOD พัฒนาเมืองอย่างไร? เรียบเรียงโดย ฉัตรนุชัย สมบัติศรี

  TOD คืออะไร? ระยองจะใช้ TOD พัฒนาเมืองอย่างไร? เรียบเรียงโดย ฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง     TOD คืออะไร?             ระยอง เป็นจังหวัดเป้าหมายของรัฐบาลในการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ดังนั้นจึงมีโครงการขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดระยองหลายโครงการเช่น โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-ระยอง ทำให้ชาวระยองได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่นี้อย่างมาก            การดำเนินโครงการขนาดใหญ่เช่นรถไฟความเร็วสูง ย่อมมีผลกระทบกับกายภาพเมืองและการจราจร รวมถึงการเชื่อมโยงของระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัด อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้            การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบหลักและระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง จำเป็นที่จะต้องพัฒนาพื้นที่รอบๆสถานีขนส่งมวลชนด้วย เพื่อดึงดูดผู้โดยสารให้มาใช้ระบบมากขึ้น และยังเป็นการพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม่ที่เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่ด้วย            แนวคิดในการพัฒนาเมืองที่เรียกว่า “TOD หรือ Transit Oriented Development” TOD คือ การพัฒนาที่เน้นระบบขนส่งมวลชน โดยออกแบบพื้นที่รอบสถานีให้ผสมผสานระหว่างศูนย์พานิชยกรรม ร้านค้า ที่พักอาศัย แหล่งงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มจำนวนผู้โดยสารและการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบาย           ปกติแล้วการพัฒนาแบบ TOD จะมีตัวสถานีหลัก หรือสถานีย่อย หรือจุดหยุดรถของรถไฟ รถราง…