2มหาวิทยาลัยดังจับมือ3สมาคม ลงนามแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ

  2มหาวิทยาลัยดังจับมือ3สมาคม ลงนามแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ เครดิต เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 29 มีนาคม 2560   ม.ขอนแก่น ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ สมาคมการผังเมืองไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย นายพรนริศ ชวนไชยประสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และนายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เนื่องด้วยหน่วยงานทั้งห้าตระหนักถึงความสำคัญการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยมีแนวทางความร่วมมือดังนี้ 1.ร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 2.ร่วมมือกันสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 3.ร่วมมือกันจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ 4.ร่วมมือกันจัดกิจกรรมบริการวิชาการ อาทิ การวิจัย จัดอบรม จัดสัมมนา จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น  …