“Smart City ประชารัฐพัฒนาเมือง” บริษัทพัฒนาเมืองโมเดลใหม่ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษ บรรยายโดย อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (มีคลิป)

(มีคลิปท้ายบทความ ห้ามพลาดครับ)   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (SIPA) เชิญ อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “ประชารัฐพัฒนาเมือง ทำไมต้องชาตินี้” ในงาน “Smart City ประชารัฐพัฒนาเมือง”   วันที่ 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรม แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี ดอลลาเชียน จำกัด ผู้บริหารบริษัทร่วมทุน “KKTT-ขอนแก่น ทิงก์ แทงก์ จำกัด หรือ KKTT (Khon Kaen Think Tank Co., Ltd.) และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง…