ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนักไปทางใด การพาณิชยกรรมสองข้างทางจึงได้อานิสงค์มาก

College Street is designed for motorists, transit users, cyclists and pedestrians, and supports vibrant commercial zones. ที่มาภาพ http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=bdb604f82477d410VgnVCM10000071d60f89RCRD   อ.ฐาปนา บุณยประวิตร สรุปเนื้อหาจาก treehugger.com ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง ADMIN จึงขอนำเสนอ อีกครั้งครับ   ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนักไปทางใด การพาณิชยกรรมสองข้างทางจึงได้อานิสงค์มาก   ผลการศึกษาที่แสดงว่า ผู้กระตุ้นเศรษฐกิจสองข้างทางจริงๆ ไม่ใช่ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล Treehugger เสนอผลการศึกษาจากพื้นที่ Toronto’s Parkdale Neighbourhood พบว่า ผู้คนที่ซื้อของร้อยละ 72 มาจากกลุ่ม active transportation ลองดูว่าเมื่อจำแนกประเภทแล้ว ใครเดินทางมาด้วยวิธีใด ร้อยละ 53 เดินมา ร้อยละ 19 ปั่นมา ร้อยละ 22…