แนวทางการวางผังและการออกแบบเมืองคนเดิน ตอนที่ 3 การวางผังแม่บทเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์เศรษฐกิจ

  แนวทางการวางผังและการออกแบบเมืองคนเดิน ตอนที่ 3 การวางผังแม่บทเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์เศรษฐกิจ โดย     ฐาปนา บุณยประวิตร           สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย http://www.smartgrowththailnd.org และ http://www.asiamuseum.co.th   บทนำ บทความตอนที่แล้วได้กล่าวถึงแนวทางการวางผังแม่บทเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์เศรษฐกิจให้เป็นเมือง คนเดินไปแล้ว 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การทำความเข้าใจและเรียนรู้พื้นที่และชุมชน (Understand your space and community) ขั้นตอนที่ 2 การวางผังสร้างสภาพแวดล้อมให้งดงามและเป็นพื้นที่แห่งการเดิน (Create an attractive, walkable place) และขั้นตอนที่ 3 การวางผังสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ (Diversify the downtown economy) สำหรับบทความตอนที่ 3 จะกล่าวถึง 4 ขั้นตอนการวางผังที่เหลือได้แก่ ขั้นตอนที่ 4 การสร้างความเท่าเทียม (Build in equity)…