ครม.ไฟเขียวตั้ง’กรมราง’ ภารกิจเชื่อมระบบขนส่ง

เกริ่นนำ ขนส่งทางราง ก็คล้ายกับกระดูกงูเรือ ที่เป็นโครงสร้างหลักพื้นฐานของเรือ ฉันใดก็ฉันนั้นครับ กรมขนส่งทางราง ก็มีความสำคัญเป็นยิ่งยวดในการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน (ขนคน ขนสินค้าครั้งละมากๆ) ทั้งระหว่างเมือง (ภูมิภาค) ทั้งภายในเมือง นอกเมือง และบางครั้งระหว่างประเทศ โดยกำหนดทิศทางที่แน่นอน ระบบรางเป็นเป็นขนส่งมวลชนหลัก แล้วมีขนส่งมวลชนรอง Feeder เชื่อมต่อเข้าสู่ขนส่งมวลชนหลัก เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในอนาคต ทั้งในรูปการลงทุน และในรูปของการสร้างคุณภาพชีวิต อย่างไรก็แล้วแต่ระบบขนส่งมวลชน ก็ต้องออกแบบควบคู่กับการวางผัง ออกแบบเมือง จะเกิดมูลค่าสูงสุด ได้ทั้ง TOD การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน และบริเวณใกล้เคียง หมายเหตุ ศัพท์เทคนิค ที่ใช้กันประจำถ้ามีระบบรางไปที่ไหน ที่นั่นจะมี Transit-Oriented Development อักษรย่อคือ TOD คือ การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน และบริเวณโดยรอบ TOD หรือ Transit-Oriented Development เป็นรูปแบบการพัฒนาและจัดการเมืองหรือพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนให้เกิดความกระชับ (Compact) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-Use)-ADMIN   เข้าสู่บทความ ครม.ไฟเขียวตั้ง’กรมราง’ ภารกิจเชื่อมระบบขนส่ง ครม.เห็นชอบตั้งกรมการขนส่งทางรางคุมระบบรางประเทศเคาะอัตรากำลัง 203…