แนวทางการวางผังเมืองเพื่อสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัย โดย ฐาปนา บุณยประวิตร

ที่มาภาพ http://planphilly.com/articles/2016/04/11/philly-s-affordable-housing-developments-also-rank-high-on-transportation-affordability แนวทางการวางผังเมืองเพื่อสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัย โดย ฐาปนา บุณยประวิตร        อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย /ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Thailand Institute)        9 เมษายน 2555 บทนำ รายงานชิ้นนี้ต้องการนำเสนออุปสรรคและปัญหาที่ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการซื้อหาที่อยู่อาศัย  โดยใช้เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles)  และดัชนีผลรวมค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและการเดินทาง (Housing+Transportation Index)  ในการอธิบายที่มาของเหตุและนำเสนอแนวทาง  รวมทั้งมาตรการด้านผังเมืองเพื่อสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัยซึ่งมีความเหมาะสมกับระดับรายได้ของประชาชน ที่มา : Housing+Transportation Affordability in Washington, DC, July 2011 เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด Smart Growth America  อธิบายเครื่องชี้วัดการกระจัดกระจายของเมือง (Urban Sprawl) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและการเดินทาง  ประกอบด้วย 4 ปัจจัยได้แก่ ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย (Residential Density) ลักษณะการใช้ประโยชนที่ดินแบบผสมผสานภายในย่าน (Neighborhood mix of…